Privacyverklaring Apollo Verhuizingen

Let op: het kopiëren en/of vermenigvuldigen van deze Privacyverklaring is schending van copyright.

Apollo Verhuizingen b.v. en Apollo Opslag en Archiefbeheer b.v. hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Apollo Verhuizingen b.v. en Apollo Opslag en Archiefbeheer b.v. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze rechten respecteren.

Als Apollo Verhuizingen b.v. en Apollo Opslag en Archiefbeheer b.v. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij willen benadrukken dat we te allen tijde nooit de intentie hebben om roekeloos met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Daarnaast zullen wij nooit gegevens en informatie verspreiden of doorverkopen een derden. We vinden het belangrijk dat bezoekers goed op de hoogte zijn en wij raden aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document of via het contactformulier.

Contactgegevens

Apollo Verhuizingen b.v. en Apollo Opslag en Archiefbeheer b.v.
Scharenburg 8
1046 BB Amsterdam
020 411 34 24
info@apollo-verhuizingen.nl
www.apollo-verhuizingen.nl

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers die wij verwerken

Apollo Verhuizingen en Apollo Opslag- en Archiefbeheer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt, zoals informatie dat via het contactformulier wordt gestuurd. Wij raden aan om géén privacygevoelige informatie te verstrekken via de website en/of via het contactformulier. Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Website
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@apollo-verhuizingen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Apollo Verhuizingen en Apollo Opslag en Archiefbeheer verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde; om u te mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Communicatie over de opdracht en uitvoering geven aan een opdracht; om goederen en diensten bij u af te leveren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Voor het uitvoeren of naleven van een wettelijke verplichting.
 • Apollo Verhuizingen analyseert uw gedrag op de website (via Google Analytics) om daarmee de website en gebruikerservaring te verbeteren en het aanbod van diensten en services af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Apollo Verhuizingen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:

 • De overeengekomen opdracht;
 • Noodzaak ter behartiging van /gerechtvaardigd belang.

Geautomatiseerde besluitvorming

Apollo Verhuizingen b.v. en Apollo Opslag en Archiefbeheer b.v. nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Apollo Verhuizingen) tussen zit. Apollo Verhuizingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Google Analytics. Uw gegevens zullen alleen worden gebruikt in het belang van betrokkene.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apollo Verhuizingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Contactformulier/offerteformulier: maximaal 4 jaar
 • Sollicitatieformulier: maximaal 2 jaar
 • Aanvraag via de e-mail: maximaal 4 jaar
 • Klantgegevens: maximaal 7 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Apollo Verhuizingen verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Hieronder een overzicht van de partijen waar Apollo Verhuizingen mee samenwerkt:

 • Belastingdienst: ten alle tijden kunnen zij inzage opvragen in de administratie van Apollo Verhuizingen.
 • Google (Analytics): Zij verwerken de statistieken van de website.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Apollo Verhuizingen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Apollo Verhuizingen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Apollo Verhuizingen maakt gebruik van de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Noodzakelijke cookies: om naar behoren te kunnen surfen door de site, maken we soms gebruik van cookies. Uw pc onthoudt de indeling die u zelf gemaakt hebt. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 • Cookies voor websitestatistieken
  Apollo verhuizingen maakt gebruik van een web analytics pakket (Google Analytics) om te analyseren welke pagina’s het best worden bezocht, via welke browser mensen surfen (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, etc), of u een groot scherm hebt, etc. Op basis daarvan kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens worden anoniem opgeslagen dus zijn niet te herleiden naar wie u bent. Ze worden alleen gebruikt om uw bezoek aan onze site te analyseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en hebben we uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens mailen naar info@apollo-verhuizingen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apollo Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Apollo Verhuizingen en Apollo Opslag en Archief van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We hanteren twee factor authenticatie (2FA) binnen al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG verklaring.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@apollo-verhuizingen.nl.

Wat wij zelf doen om uw privacy te waarborgen.

 • Onze website wordt regelmatig geüpdatet, ter voorkoming van hackpogingen
 • Wij verzamelen enkel gegevens die echt noodzakelijk zijn om u van dienst te kunnen zijn
 • Onze website is beveiligd met een SSL certificaat

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Toepasselijk recht

Op de website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Apollo Verhuizingen, gevestigd aan de Scharenburg 8 1046 BB Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Op deze pagina vindt u tevens de verplichte meldingen volgens de AVG wet.